Origins of the FMLS

FEDERATION OF MALTESE LANGUAGE SCHOOLS INC.

TWAQQFET IL-FEDERAZZJONI TA' L-ISKEJJEL TAL-MALTI FLAWSTRALJA

Fl-laqgh3rd August a storika li saret fil-Kancellerija tal-Kummissjoni Gholja ghal Malta fl-Awstralja u NZ f'Canberra giet imniedja I-Federation of Maltese Language Schools of Australia. Id-delegati li attendew mill-iStati ta' NSW, Victoria, South Australia, Western Australia u Queensland approvaw unanimamet it-twaqqif ta' din il-Federazzjoni nhar is-Sibt 2 ta' Awwissu 08 wara Ii kienu ilhom isiru djalogi u preparazzjonijiet ghal hafna xhur. II-Federazzzjoni ghandha fil-miri taghha li tikkordina x-xoghol siewi li qieghed isir minn dawn fliskejjel tal-Malti biex ikomplu jahdmu f'atmosfera ta' ko-ordinazzjoni u ko-operazzjoni akbar biex il-lingwa u 1-kultura Maltija jkomplu jikbru u biex issahhah pedimenti aktar zonqrin.
Id-delegati pprezenti wrew I-apprezzament shih taghhom ghax-xoghol u gwida Ii taw ilKummissarju Gholi, I-E.T. Francis Tabone u l-Convenor, is-Sur Frank Scicluna biex din iI-Federazzjoni setghet tiehu I-ewwel passi taghha u biex qajjmet daqstant interess f'kull Stat u diversi regjuni fl-Awstralja.
Wara Ii giet approvata l-kostituzzjoni gie elett dan l-ewwel kumitat esekuttiv ta' din il-Federazzjoni:
President: Frank Scicluna OAM JP (South Australia)
Vici President: Edwidge Borg (Victoria)
Segretarju: Lawrence Dimech OAM JP (NSW)
Kaxxier u Public Officer: Alfred Flask (ACT)
Rosanne Pirotta (Victoria) nhatret ko-ordinatur ta' dawk I-istudenti Ii jridu jidhlu ghall-ezamijiet avvanzati fil-Malti mmexxija mill-Bord of Studies fl-iStati differenti.

ESTABLISHMENT OF THE FEDERATION OF MALTESE LANGUAGE SCHOOLS IN AUSTRALIA

At the historic meeting that was held at the Malta High Commission in Australia and New Zealand in Canberra the Federation of the Maltese Language Schools of Australia was inaugurated. The delegates from the States of New South Wales, Victoria, South Australia, Western Australia and Queensland unanimously approved the establishment of the Federation on Saturday 2 August 2008 after many months of discussion and preparation for this event.
The main objective of the Federation is to coordinate the work performed by the Maltese language schools and to assist them in working together in the spirit of better co-ordination and cooperation so that the Maltese language and culture will continue to grow and to reinforce the solid foundations of these institutions.
The delegates showed their great appreciation to the High Commissioner H.E. Francis Tabone and the Convenor Mr. Frank Scicluna for their solid work and guidance so that the Federation will be formed and for generating such interest in every State and region in Australia.
After the approval of the constitution the first executive of the Federation was was elected as follows:
President: Frank Scicluna OAM JP (South Australia)
Vice President: Edwidge Borg (Victoria)
Secretary: Lawrence Dimech     OAM JP (NSW)
Treasurer and Public Officer: Alfred Flask (ACT).
Roseanne Pirotta (Victoria) was appointed coordinator of the senior classes where the students are prepared for a public examination in Maltese in various States.